Høringssvar REPowerEU

Høringssvar REPowerEU

Publisert av May-Lene Meyer den 17.08.22.

Høringsuttalelse angående Europakommisjonens forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet.        Utsendt 9.juni med (ny) høringsfrist 22.august.


1.
EU-kommisjonens anbefaling knyttet til endringer i de overstående direktiver ble lagt ut på offentlig høring 9.juni uten å bli oversatt fra engelsk til norsk. Ifølge Utenriksdepartementet har ikke EØS-oversettelesavdelingen kapasitet til å oversette lovtekster før de blir vedtatt!                              Dette resulterer i praksis til at det ikke blir en reell høring da det ikke vil være mulig å ta stilling til hele innholdet i EU-direktivene.

Motvind Sjonfjellet krever at gjeldende dokumenter blir gjort tilgjengelig på norsk og at høringsfristen på 8 uker ikke begynner å løpe før den norske versjonen foreligger.

2.
De aktuelle endringsforslagene går i hovedsak ut på at konsesjonsprosessene ved vindkraftprosjekter skal gjøres enklere og raskere; det vil si hastebehandling av konsesjonssøknader. Dette skal skje ved at myndighetene peker ut spesielt egnede arealer for energiproduksjon («renewables go-to areas») der konsesjoner skal kunne gis uten prosjektspesifikke konsekvensutredninger.     

En slik praksis vil føre til at lokaldemokratiet i gjeldende områder kan overkjøres fullstendig og viktige verdier gå tapt i prosessen.                                  De biologiske konsekvensutredninger generelt er fra før av langt fra gode nok, og en ytterligere forenkling og i verste fall fravær av utredninger, vil uten tvil øke den spente stemningen som allerede er mellom myndigheter og befolkninga når det gjelder vindkraftprosjekter. Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land fra 2019 fikk inn 5300 høringssvar, noe som gjorde at Solbergregjeringen valgte å skrote planen. Dette forslaget fra Europakommisjonen vil i enda større grad innføre udemokratiske ordninger i konsesjonsprosessene for vindkraftutbygging.
Motvind Sjonfjellet fraråder på det sterkeste at EU-kommisjonens forslag til endringer tas inn i EØS-avtalen. Dette for å bevare de demokratiske prosessene og for å ha mulighet til å avdekke og ta hensyn til biologiske og andre viktige verdier i områdene der det søkes om etablering av vindkraftanlegg.

3.
Norges viktigste bidrag for å redusere klimagassutslipp er å beholde naturen intakt. Behovet for energi i EU ligger på cirka 20 000 Twh. I 2021 hadde vi et overskudd i Norge på ca. 12 Twh av total produksjon på ca. 155 Twh. Den totale produksjonen kommer i hovedsak fra vannkraftverk (1600 stk) og rundt 10 Twh fra 64 vindkraftverk med til sammen 1328 vindturbiner. 

I dag selger vi ut hele overskuddet vårt, på rundt 10 Twh. Dette utgjør forsvinnende 0,06% av behovet i EU!                                                                      Alle disse vindturbinene har ødelagt svært mye natur som er viktig for å binde CO2 og for å bevare det biologiske mangfoldet generelt.                                                                                    
Dessuten er Norge allerede langt på veg med utfasing av fossil energi, og ved å bruke den strømmen vi allerede produserer på en mer energieffektiv måte er det fullt mulig å fase ut resten uten flere store natur inngrep. 
Motvind Sjonfjellet ber myndighetene avvise EUs forslag til fornybarhetsdirektiv da det vil kunne føre til massiv nedbygging av norsk natur uten at dette vil ha noe nevneverdig effekt når det gjelder strømbehovet i EU.