Pressemelding 11/10-21

Pressemelding 11/10-21

Publisert av Merete Liberg den 10.11.21.

Motvind Sjonfjellet er svært fornøyd med dagens dom i Høyesterett. 

Høyesterett gir medhold til reineierne på Fosen. Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige.

Dommen i høyesterett kan ansees for å være noe av det aller viktigste for norske reindriftssamer i moderne tid. Det er av svært stor betydning at reindriftsnæringens rettigheter anerkjennes av Norges høyeste domstol. 

Lokalt her på Helgeland vil dommen også få konsekvenser. Sjonfjellet vindpark er planlagt i et reindriftsområde. Administrasjonen og en del av de politiske partiene i både Rana og Nesna må ta dommen til etterretning 

Det kan også bli interessant å se hvorvidt domsavsigelsen vil få konsekvenser av tilbakevirkende kategori med hensyn på Øyfjellet vindkraftverk. Igangsetting og nærmere ferdigstillelse er utført uten at utbygger har kommet til enighet med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. 
Høyesterett har slått fast at utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Hensynet til «det grønne skifte» og klima ansees ikke å kunne overstyre rettighetene. 

Midt oppe i gleden over at demokratiet tross alt ser ut til å fungere, er det en sorg og medfølelse med reindriftseierne som i 12 år har måttet kjempe for sin sak.  Det må ha vært usedvanlig tøft å stå imot Statnett, Fosen Vind og Olje- og energidepartementet representert ved Regjeringsadvokaten.
Dessverre er det ikke unikt at privatpersoner i vindkraftsaker må kjempe mot en stor overmakt, hus- og hytteeiere, bønder og andre lokale næringsdrivende. 

Det er grunn til å tro at Høyesteretts vurderinger åpner opp for en generell gjennomgang av lovbrudd og ansvar ved vindkraftutbygging. Dette er svært positivt og understreker viktigheten av åpne, etterrettelig og ryddige prosesser ved en vindkraftutbygging.  

Artikkel i Rana blad kan du lese her...
Artikkel i Rana no kan du lese her...