Vindkraftsaken ikke viktig for Rana Blad?

Vindkraftsaken ikke viktig for Rana Blad?

Publisert av Merete Liberg den 24.02.21. Oppdatert 21.03.21.
I de siste dager har det vært i nyhetsbildet at både Nordland Venstre og Nordland SV har fattet vedtak om et klart NEI til vindkraft på Sjonfjellet.

Det er med forundring vi i Motvind Sjonfjellet registrerer at Rana Blad ikke har dekket disse sakene.

Dette er saker og nyheter som har stor allmenn interesse og betydning for Ranas innbyggere.

Som Ranas største avis forventer vi i Motvind Sjonfjellet at Rana Blad evner å dekke begge sider i kampen om utbygging av Sjonfjellet og følge opp sin journalistiske rolle i lokalsamfunnet.

Siden Rana Blad ikke omtaler sakene, vil vi i Motvind Sjonfjellet redegjøre kort for noe av det fylkeslagene i Nordland Venstre og Nordland SV har vedtatt og uttalt:

Forslagene ble fremmet til fylkeslagene av henholdsvis Nesna SV, Hemnes SV og Rana Venstre. Det er med glede Motvind Sjonfjellet nå registrerer at fylkeslagene har lagt vekt på at store arealinngrep og tap av naturmangfold er en like stor trussel mot livet på jorden som klimaendringene.

Både Nordland SV og Nordland Venstre mener at området på Sjonfjellet er et område der en utbygging av vindkraft vil føre til store negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reindrift.

Nordland Venstre nevner også den planlagte nasjonale turistveien langs fylkesveien som er uforenelig med et vindkraftanlegg. Vindkraftutbygging på land kan også stå i konflikt med plikten til å sikre grunnlaget for samisk kultur. Ved å bygge vindkraftverk på Sjonfjellet ødelegges landskapsverdiene i Nordlandsverran som nå gir verdiskapning for reindrift og reiseliv. Kampen om Sjonfjellet dreier seg om å bevare dette for våre etterkommere, sier Nordland Venstre.

Nordland Venstre ønsker en tydelig kobling mellom grønn industribygging og fornybar kraft slik at verdiskapningen kommer der kraften produseres. De hilser derfor velkommen batterifabrikken og andre grønne næringer etablert på den fornybare krafta vår. Fylkeslaget sier imidlertid klart nei til etablering av vindmøller på Sjonfjellet.

Nordland SV mener at naturmangfoldet i verden er truet, inngrep og tap av natur er irreversible, samenes næringsgrunnlag og kultur trues og innbyggernes viktige tur- og rekreasjonsområder påvirkes negativt. Derfor et nei til ny utbygging av vindkraft på land.

Nordland SV sier det meget bra: «Vi har et ansvar overfor våre etterkommere for å forvalte naturen på en klok måte.»

Motvind Sjonfjellet berømmer flertallet i Nordland SV sitt kloke og fremtidsrettede standpunkt, da også tatt i betraktning sterke krefter internt i SV som jobber aktivt og direkte eller indirekte for vindkraftindustrien.

Det er også betryggende at Nordland SV sin leder Åshild Pettersen sier at SV for lengst har parkert en Sjonfjellet-utbygging. Fylkespartiet har lyttet til folkebevegelsen som har vokst fram i protest mot overkjøring av natur og demokrati, og poengterer at fremstillingen av at vi må velge mellom industri og natur ikke er riktig.

Motvind Sjonfjellet vet at vindkraftsaken er av stor interesse både lokalt og nasjonalt.
Men ikke viktig nok for Rana Blad?

Merete Liberg, Hilde Næstby og Eli Karin Vandbakk
Interimstyret Motvind Sjonfjellet

Leserinnlegg i Rana Blad....