Høringsuttalelse Langsetvågen

Høringsuttalelse Langsetvågen

Til
Nesna kommune

Merknader til planforslaget
Høringssvar til sak 22/592:

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Langsetvågen industripark 2

Fra kunngjøringen: "Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et for produksjon av sokler til vindturbiner, lagring av deler til vindturbiner, montering av vindturbiner og lagring av ferdigmonterte vindturbiner med sokler i sjø. Planen vil ha til hensikt å tillate igjenfylling av Engentjønna og bruk av området til lagringsformål. Området nordøst for Engentjønna skal planeres til område for monteringsutstyr for vindturbinene."

Dette prosjektet vil ødelegge uforholdsmessig mye natur, for mye til at det kan anses som bærekraftig, spesielt ettersom framtida for utbygging av vindkraft er meget usikker.

Innbyggerne i Nesna kommune er glade i natur og naturopplevelsene som den rike naturen i Nesna kan gi dem. Da kan ikke Nesna kommune være bekjent av at hensynet til natur, naturopplevelser og naturmangfold må vike for kapitalinteresser.

Konsekvensutredningene i rapporten fra Norconsult viser til store negative konsekvenser for natur og naturmangfold, for jordbruket, for biologisk mangfold, for truede fuglearter, for den rødlistede ueren, og for skarven (som jo har fått Skarberget oppkalt etter seg). Dette er noe som man er nødt til å tillegge stor vekt i den videre behandlingen.

"Det er en overvekt av utredninger med stor negativ konsekvens og ett fagområde med svært stor negativ konsekvens. I tråd med metodikken gir dette samlet Stor negativ konsekvens." (Konsekvensutredning sammenstilling, s.3.)

Klimakrisen og naturkrisen henger naturlig sammen og er begge like alvorlige utfordringer. Man kan ikke løse det ene på bekostning av det andre. Vi berger ikke klimaet ved å ødelegge naturen. En forventning om at framtidige havvindkraftverk kan komme til å erstatte fossil kraft, er i denne saken ikke et gyldig argument.

Visualiseringene i rapporten fra Norconsult viser stor visuell forurensning, og tiltakene vil ha store konsekvenser for opplevelsen av nærområdene. En slik visuell forurensning vil redusere eiendomspriser og bolyst, det vil forringe naturopplevelsen, og det vil ha en negativ innvirkning på den generelle folkehelsen. Visuell forurensning er viktig i et folkehelseperspektiv, en dimensjon man bør ta med i den videre politiske behandlingen av planene.

Det omtales flere steder i rapporten at denne planlagte utbyggingen vil medføre økning i arbeidsplasser, økt bosetting, reduserte klimagassutslipp, osv. Dette framstilles som et skråsikkert premiss. Men, med dagens situasjon på arbeidsmarkedet er man nødt til å hente inn arbeidskraft utenfra, og dette vil ikke nødvendigvis øke den permanente bosetningen på Nesna.

Det er heller ingen garantier for at det vil bli bygget ut mer vindkraft i Norge. Folkeopinionen dreier nå mot igangsetting av vindkraft, både på land og til havs. Andre land går mer og mer bort fra vindkraft, og utforsker heller andre energiløsninger. Gitt at dette faktisk vil bli situasjonen i framtida, vil denne foreslåtte raseringen av natur i Langsetvågen være fullstendig bortkastet.

Konsekvensutredningene i rapporten fra Norconsult viser samlet sett stor negativ konsekvens:

"Tiltaket medfører alvorlige konsekvenser for rødlistede naturtyper på land og i sjø og fugl, stor skade på kulturmiljø og tap av kulturminner, stor skade på landskapsverdier, tap av jordbruksland og noe negativ virkning på reindrift." (Konsekvensutredning sammenstilling, s.3.)

I Nesna kommunes egen kommuneplan kan man i kapittel 6.3 lese: «En skal gjennom forvaltning og arealplanlegging søke løsninger som bidrar til opprettholdelse av biodiversitet og bevaring av naturmangfold». Denne foreslåtte reguleringsplanen for Langsetvågen er et soleklart eksempel på det motsatte, og tiltaket vil uten tvil redusere biodiversitet og naturmangfold i kommunen.

I Nesna kommunes egen saksutredning konkluderes det slik:

"Planforslaget er i motstrid med føringer for å ivareta naturmangfold og jordvern, og å unngå lokale klimagassutslipp. Planen vil ha negative konsekvenser for de som bor i nærmiljøet og vil være synlig fra store avstander."

Da kan ikke Nesna kommune tillate at disse planene vil bli satt i verk.

Motvind Sjonfjellet v/ 
Styret