Vedtekter for Motvind Sjonfjellet
Sist revidert 7/3 - 2024 

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Motvind Sjonfjellet og er tilslutter seg den nasjonale foreningen Motvind Norges formål gjennom disse vedtekter, men er økonomisk og juridisk frittstående.

§ 2 Formål
Organisasjonen har som formål å mobilisere/ samordne lokale medlemmer (definert i §6) i Motvind Norge, samt eventuelle andre motstandsgrupper mot natur- og miljø-ødeleggende og ikke bærekraftig industriell vindkraftutbygging. Formålet skal oppnås gjennom blant annet følgende aktiviteter:

- Informasjonsvirksomhet
- Arrangementer og møter
- Markeringer av vårt standpunkt
- Dokumentasjon av natur-, miljø- og helserisiko
- Arbeid opp mot myndighetene og politiske partier, både lokale og sentrale
- Annen aktivitet som er tilpasset stedlige forhold

§ 3 Organisasjonsform
Foreningen er en selveiende sammenslutning av medlemmer, som skal fremme formålet som er beskrevet i §2 Formål, samt Motvind Norges Formål §3.
Den er selveiende og har ikke erverv til formål i samsvar med skattelovens § 2-32.  At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på utbytteutdeling, formue eller eiendeler, herunder gjeld eller andre forpliktelser. 
Medlemskapet forutsetter betalt kontingent i den nasjonale organisasjonen Motvind Norge

§ 4 Medlemmer
Medlemmer kan være alle personer som støtter formålet og som er innbyggere i Rana, Nesna, Hemnes, Leirfjord, Træna, Lurøy, Rødøy, Alstahaug, Herøy og Dønna. Motvind Norge fører sentralt medlemsregister og medlemmer betaler den kontingent som fastsettes av Motvind Norges landsmøte. Det kan besluttes lokal kontingent i tillegg.

Medlemmer i Motvind Norge som har fritidsbolig/annen tilknytning til Rana, Nesna, Hemnes, Leirfjord, Træna, Lurøy, Rødøy, Alstahaug, Herøy og Dønna, kan delta på medlemsaktiviteter, men kan ikke på årsmøtet ha stemmerett, være valgbar for styreverv eller være delegat til regionmøte/landsmøte for Motvind Sjonfjellet. Kontingent for disse medlemmene tilfaller heller ikke Motvind Sjonfjellet.

Dersom det oppstår nye lokallag i kommunene i Motvind Sjonfjellets definerte område, skal de få råderett over medlemmer i aktuell(e) kommune(r). Ved uenighet avgjøres dette av styret i Motvind Nordland og Motvind Norge. 


§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
For å kunne sende inn forslag til årsmøtet, ha møte-,tale- og stemmerett, samt være valgbar for tillitsverv i Motvind Sjonfjellet, må kontingent til Motvind Norge for minimum forrige år være innbetalt. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.
Medlemmer som bryter Motvind Sjonfjellet sine vedtekter eller som på annen måte skader organisasjonen innad eller utad ekskluderes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret i Motvind Sjonfjellet med 2/3 flertall.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet, som holdes hvert år innen medio februar, er Motvind Sjonfjellet sitt høyeste organ. Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel direkte til medlemmene  og/eller ved kunngjøring på Motvind Sjonfjellet sin hjemmeside.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste og saksdokumenter skal være kunngjort for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslista hvis ikke minst ¾ av de frammøtte krever det.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigete medlemmer som er til stede, og alle medlemmer har èn personlig stemme. For å være gyldig, skal et vedtak være gjort med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet er bestemt. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
- Velge møteleder
- Velge referent
- Underskrivere til protokoll
- Eventuelt velge tellekorps
- Godkjenne møteinnkalling
- Godkjenne saksliste
- Behandle årsmelding
- Behandle revidert årsregnskap
- Behandle eventuell skissert årsplan
- Behandle budsjett
- Fastsette evnt. lokal kontingent
- Behandle og vedta forslag til vedtektsendringer
- Behandle innkomne forslag
- Velge styreleder, 2 styremedlemmer, 1 varamedlem, 1 medlem til valgkomitèen, 1 medlem som vara til valgkomiteen, samt 1 revisor (annethvert år). Alle disse er på valg etter vedtatt turnus
- Velge delegater til Motvind Norge sitt landsmøte, og/eller regionmøter etter styrets innstilling
- Eventuelt velge medlemmer i undergrupper/arbeidsgrupper

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når et flertall i styret eller minst 1/3 av medlemmer i Motvind Sjonfjellet bestemmer det. Innkalling skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort ved innkallingen.

§ 9 Styret
Styret består av:
- Styreleder, som velges på årsmøtet for 1 år
- 4 styremedlemmer, som velges på årsmøtet for 2 år. Disse konstituerer seg selv.
- 2 styremedlemmer er på valg hvert år slik at til sammen 3 av styret kan skiftes ut hvert år hvis ikke gjenvalg.
Ett av de 4 medlemmene velges til nestleder.

I tillegg disse vervene:
- 2 varamedlemmer, som velges på årsmøtet for 2 år. 1 varamedlem er på valg hvert år.
- Medlemmer til valgkomitèen, ref §10
- 1 revisor, som velges på årsmøtet for 2 år.

Styret skal:
- Iverksette årsmøtevedtak
- Oppnevne eventuelle utvalg eller person som skal utføre spesielle oppgaver og utarbeide instruks/mandat for disse, samt følge opp og bistå.
- Styret har møter minst 6 ganger i året og så ofte som saksmengde/aktiviteter krever det. Det avholdes styremøte når styreleder eller minst 2 medlemmer ber om det.
- Skal rå over eiendeler og utstyr som tilhører organisasjonen og sørge for at dette blir tatt vare på.
- Representere organisasjonen utad

Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten (3 tillitsvalgte inkludert varamedlemmer) er til stede. Ved stemmelikhet gjelder styreleders dobbeltstemme.

Nye styremedlemmer og varamedlemmer samt ny revisor og nytt medlem av valgkomitèen underskriver taushetserklæring snarest mulig etter årsmøtet.

Det er møteplikt til styremøtene, også for varamedlemmer. Eventuelt forfall meldes til styreleder.
Styre,- eller varamedlem som ikke har oppfylt sin møteplikt, byttes ut på første årsmøte.

§ 10 Valgkomitè
Valgkomitèen består av 3 medlemmer, som sitter i 3 år. Ett nytt medlem velges inn hvert år.

Medlem som har denne funksjonen i sitt tredje og siste år, er leder for valgkomitèen.

2 medlemmer er vara til valgkomiteen. Et nytt medlem velges inn hvert år.
Valgkomitèen skal innstille kandidater til de ordinære verv som er på valg.

Valgkomiteen skal tilstrebe å finne medlemmer og vara medlemmer til styret som aktivt kan delta i styrets arbeid.
Videre skal valgkomiteen tilstrebe å få en sammensetning av styret der begge kjønn være representert med minst 40 % hver.

§ 11 Godtgjørelse
Verv i Motvind Sjonfjellet godtgjøres ikke. Utlegg for utgifter kan refunderes mot framvisning av kvittering.  Dette etter forhåndsavtale med styreleder eller den/de styreleder bemyndiger.

§ 12 Signaturrett og prokura
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap har signatur. Styret kan gi prokura.

§ 13 Vedtektsendringer
Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigete på årsmøtet.
Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når årsmøtet heves.

§ 14 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen Motvind Sjonfjellet avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.
Forslag om oppløsning skal sendes ut på ordinær måte sammen med sakspapirene.
Eventuelle gjenværende midler/eiendeler skal disponeres til et formål som er i samsvar med Motvind Sjonfjellet sitt hovedformål.
Årsmøtet avgjør med 2/3 flertall hvordan dette skal gjennomføres.