Rana kommunes habilitet i Sjonfjellsaken

Rana kommunes habilitet i Sjonfjellsaken

Publisert av Merete Liberg den 07.09.23.
I «Håndbok for politisk ledelse» under innledningen i kapittelet om habilitetsregler kan man lese følgende:

«At en person er inhabil innebærer at det er forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet i håndteringen av en sak. Hvis slike forhold foreligger, forutsetter habilitetsreglene at vedkommende hverken deltar i forberedelsen av en avgjørelse eller fatter avgjørelse i den konkrete saken».  handbok-for-politisk-ledelse-30082023.pdf (regjeringen.no)
Det er denne bestemmelsen som nå er i fokus etter avsløringene om at Erna Solbergs og Anniken Huitfeldts (Ap, utenriksminister) ektemenn har drevet med utstrakt kjøp og salg av aksjer. I den forbindelse stilles det spørsmålstegn med statsministerens og utenriksministerens habilitet i ulike saker som angår selskapene som deres ektemenn eier aksjer i. Videre innrømte Senterpartiets Ola Borten Moe i juli brudd på habilitetsreglene etter personlig aksjekjøp og økokrim er koblet inn i saken. Man kan ut fra dette stille spørsmålstegn med om avgjørelser er tatt på korrekt grunnlag i enkelte saker.

Det er strengere regler for regjeringsmedlemmer enn kommunepolitikere når det gjelder habilitetsregler, men prinsippene er de samme. I oppstartfasen til Freyr AS (2020) valgte Rana kommune å kjøpe aksjer for 10 millioner kroner, og ble med det den sjette største aksjonæren i selskapet. I forbindelse med sammenslåingen av Freyr AS og Alussa Energy året etter, ble selskapets vindkraftdel skilt ut i selskapet Sjonfjellet Vindpark Holding AS. Alle aksjonærene i Freyr AS på fisjonstidspunktet fikk dermed en eierandel i det nye vindkraftselskapet, tilsvarende sin eierandel i Freyr AS. Allerede etter 3 måneder var kursen per aksje tredoblet. Avgjørelsen om aksjekjøpet var satt opp som en «politisk sak som er unntatt offentligheten» og ble vedtatt av flertallet i formannskapet i Rana bestående av Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne.

Ordfører i Rana, Geir Waage, ble etter kort tid intervjuet i Rana Blad angående aksjekjøpet. Han opplyste da at kommunen ikke hadde noen planer om å kvitte seg med aksjene. Han mente at kommunen med sin lille aksjepost hadde en passiv rolle i selskapet. Videre uttalte han at kommunen selvsagt vil gjøre sin jobb og behandle en konsesjonssøknad om utbygging av vindkraft på Sjonfjellet etter gjeldende regelverk.

Det er heller ingen hemmelighet at det er handlet aksjer i selskapet på det private plan fra kommunestyrepolitikere i Rana. I dagens Rana blad, 6.september, kan vi lese at 16 av dagens kommunestyrerepresentanter i Rana eier aksjer i ulike selskaper. Det er ikke noen ulovlighet, men ulike saker må vektes ulikt alt etter hvilken betydning disse eierskapene har for Ranas befolkning og om tilliten kan ivaretas i ulike avgjørelser som kommunen skal ta del i.

Kommunesektorens etikkutvalg har konkludert med følgende: Som folkevalgt eller ansatt vil du være inhabil om du har tilknytning til en sak eller sakens parter, som er egnet til å skape tvil om du vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. Habilitet og gråsoner - KS

Vårt spørsmål er da åpenbart følgende:

Vil aksjeeierskap i Sjonfjellet Vindpark Holding AS, svekke tilliten når det kommer til avgjørelser rundt utbygging av Sjonfjellet? Svaret er åpenbart.

Utbygging av Sjonfjellet er et svært betent tema som opptar mange av innbyggerne i kommunen. Dette er kommunestyret i Rana vel vitende om. Rana kommune må derfor kvitte seg med aksjene for å gjenopprette noe av sin troverdighet når avgjørelser angående Sjonfjellet skal tas. Videre har vi en klar forventing om at de kommunestyrerepresentantene som har privat eierskap i vindkraftselskapet melder seg inhabil i alle saker som omhandler utbygging av Sjonfjellet.

Styret i Motvind Sjonfjellet:

Arnt-Ivar Lillevik, May-Lene Meyer, Hilde Sletten, Monica Strand, Merete Liberg