Vedtekter for Motvind Sjonfjellet
16. februar 2023

 

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Motvind Sjonfjellet og er tilslutter seg den nasjonale foreningen Motvind Norges formål gjennom disse vedtekter, men er økonomisk og juridisk frittstående.

§ 2 Formål
Motvind Sjonfjellet har som formål å mobilisere mot natur- og miljø-ødeleggende og ikke bærekraftig industriell vindkraftutbygging på Sjonfjellet. Formålet skal oppnås gjennom blant annet følgende aktiviteter:

- Informasjonsvirksomhet
- Arrangementer og møter
- Markeringer av vårt standpunkt
- Dokumentasjon av natur-, miljø- og helserisiko
- Arbeid opp mot myndighetene og politiske partier, både lokale og sentrale
- Annen aktivitet som er tilpasset stedlige forhold

§ 3 Organisasjonsform
Organisasjonen er en frittstående juridisk enhet med medlemmer. Den er selveiende og har ikke erverv til formål i samsvar med skattelovens § 2-32.  At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på utbytteutdeling, formue eller eiendeler, herunder gjeld eller andre forpliktelser. 
Ved opphør skal eventuelle gjenværende midler eller verdier tildeles organisasjoner med samme formål som Motvind Sjonfjellet.

§ 4 Medlemmer
Medlemmer kan være alle personer som støtter formålet og som er innbyggere eller har fritidsbolig/annen tilknytning til Rana, Nesna, Hemnes, Leirfjord, Træna, Lurøy, Rødøy, Alstahaug, Herøy og Dønna. Motvind Norge fører sentralt medlemsregister og medlemmer betaler den kontingent som fastsettes av Motvind Norges landsmøte.

Medlemmer som bryter Motvind Sjonfjellet sine vedtekter eller som på annen måte skader organisasjonen innad eller utad ekskluderes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret i Motvind Sjonfjellet med 2/3 flertall.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
For å kunne sende inn forslag til årsmøtet, ha møte-,tale- og stemmerett, samt være valgbar for tillitsverv i Motvind Sjonfjellet, må kontingent til Motvind Norge
for minimum forrige år være innbetalt.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.
Kommunikasjon via media og annen offentliggjøring, f eks leserbrev og pressemeldinger, skal avklares med styret dersom det skal underskrives med «Motvind Sjonfjellet».

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet, som holdes hvert år innen medio februar, er Motvind Sjonfjellet sitt høyeste organ. Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på Motvind Sjonfjellet sin hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og saksdokumenter skal være kunngjort for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslista hvis ikke minst ¾ av de frammøtte krever det. Møteleder, referent og eventuelt tellekorps velges av årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigete medlemmer som er til stede, og alle medlemmer har èn personlig stemme. For å være gyldig, skal et vedtak være gjort med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet er bestemt. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
- Velge møteleder
- Velge referent Eventuelt velge tellekorps
- Godkjenne møteinnkalling
- Godkjenne saksliste
- Behandle årsmelding
- Behandle revidert årsregnskap
- Behandle eventuell skissert årsplan
- Behandle budsjett
- Behandle eventuelt innkomne forslag
- Velge styreleder, 2 styremedlemmer, 1 varamedlem, 1 medlem til valgkomitèen, 1 medlem som vara til valgkomiteen, samt 1 revisor (annethvert år). Alle disse er på valg etter vedtatt turnus
- Velge delegater til Motvind Norge sitt landsmøte, og/eller regionmøter etter styrets innstilling
- Eventuelt velge medlemmer i undergrupper/arbeidsgrupper

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når et flertall i styret eller minst 1/3 av medlemmer i Motvind Sjonfjellet bestemmer det. Innkalling skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort ved innkallingen.

§ 9 Styret
Styret består av:
- Styreleder, som velges på årsmøtet for 1 år
- 4 styremedlemmer, som velges på årsmøtet for 2 år. Disse konstituerer seg selv.
- 2 styremedlemmer er på valg hvert år slik at til sammen 3 av styret kan skiftes ut hvert år hvis ikke gjenvalg.
Funksjonene sekretariat, kommunikasjon, økonomi og aktivitetsansvar fordeles mellom de 5 medlemmene.
Ett av de 4 medlemmene velges til nestleder.

I tillegg disse vervene:
- 2 varamedlemmer, som velges på årsmøtet for 2 år.
- 1 varamedlem er på valg hvert år.
- 3 medlemmer i valgkomitèen, som velges på årsmøtet for 3 år. 1 nytt medlem velges hvert år.
- 2 medlemmer som vara til valgkomiteen. Begge velges for to år, men slik at 1 er på valg hvert år.

- 1 revisor, som velges på årsmøtet for 2 år.

Styret kan opprette underutvalg/arbeidsgrupper og gi enkeltpersoner oppgaver. Det skal utarbeides instruks for disse.
Styret har møter minst 6 ganger i året og så ofte som saksmengde/aktiviteter krever det. Det avholdes styremøte når styreleder eller minst 2 medlemmer ber om det.
Styret skal følge opp underutvalg/arbeidsgrupper/enkeltpersoner og deres arbeid samt bistå dem ved behov.
Styret skal rå over eiendeler og utstyr som tilhører organisasjonen og sørge for at dette blir tatt vare på.
Styreleder og/eller den/de styret gir slik myndighet skal kunne uttale seg offentlig på organisasjonens vegne.
Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten (3 tillitsvalgte inkludert varamedlemmer) er til stede. Ved stemmelikhet gjelder styreleders dobbeltstemme.
Varamedlemmer innkalles i den rekkefølge de ble valgt inn på årsmøtet.
Styret skal innen medio januar sørge for innkalling til årsmøtet. Det skal samtidig med innkallingen gis beskjed til valgkomitèen om personer som er på valg.
Årsmelding, revidert regnskap, budsjett og eventuell årsplan utarbeides og behandles i styret før årsmøtet.
Fullstendig saksliste inkludert eventuelle innkomne forslag skal styret kunngjøre for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Saksdokumenter gjøres samtidig tilgjengelig for medlemmene. Valgkomitèens innstilling til nytt styre kunngjøres samtidig. Det samme med styrets innstilling til delegater til Motvind Norge sitt landsmøte, og/eller regionmøter

Nye styremedlemmer og varamedlemmer samt ny revisor og nytt medlem av valgkomitèen underskriver taushetserklæring snarest mulig etter årsmøtet.

Det er møteplikt til styremøtene, også for varamedlemmer. Eventuelt forfall meldes til styreleder.

§ 10 Valgkomitè
Valgkomitèen består av 3 medlemmer, som sitter i 3 år.
Ett nytt medlem velges inn hvert år.
Medlem som har denne funksjonen i sitt tredje og siste år, er leder for valgkomitèen.
2 medlemmer er vara til valgkomiteen. Et nytt medlem velges inn hvert år.
Valgkomitèen skal innstille kandidater til de ordinære verv som er på valg.

Valgkomiteen skal tilstrebe å finne medlemmer og vara medlemmer til styret som aktivt kan delta i styrets arbeid.
Videre skal valgkomiteen tilstrebe å få en sammensetning av styret der begge kjønn være representert med minst 40 % hver.

§ 11 Godtgjørelse
Verv i Motvind Sjonfjellet godtgjøres ikke. Utlegg for utgifter kan refunderes mot framvisning av kvittering.  Dette etter forhåndsavtale med styreleder eller den/de styreleder bemyndiger.

§ 12 Organisasjonens økonomi
Organisasjonen Motvind Sjonfjellet har ikke egen medlemskontingent, men vil likevel på grunn av gjennomført pengeinnsamling, mottak av gaver, tilskudd el lign kunne rå over en viss økonomi.
Revidert regnskap og budsjett behandles på årsmøtet.
Alle utbetalinger fra Motvind Sjonfjellets konti skal godkjennes av styrets leder og økonomiansvarlig.
Disse to er gitt prokura og har signaturrett i fellesskap. 
Økonomiske disposisjoner for daglig drift eller spesielle aktiviteter kan etter vedtak i styret delegeres til andre enn de som er nevnt i forrige avsnitt. Pengegaver kan ikke mottas med vilkår fra avsender som er i strid med formålet til Motvind Sjonfjellet.

§ 13 Vedtektsendringer
Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigete på årsmøtet.
Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når årsmøtet heves.

§ 14 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen Motvind Sjonfjellet avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.
Forslag om oppløsning skal sendes ut på ordinær måte sammen med sakspapirene.
Eventuelle gjenværende midler/eiendeler skal disponeres til et formål som er i samsvar med Motvind Sjonfjellet sitt hovedformål.
Årsmøtet avgjør med 2/3 flertall hvordan dette skal gjennomføres.