Vi krever at Rana kommune sier NEI

Vi krever at Rana kommune sier NEI

Publisert av Merete Liberg den 01.03.23. Oppdatert 21.03.23.

Fordi en utbygging av Sjonfjellet vil innebære:

• Opp til 75 turbiner,  med høyde opptil  250 meter.
• Sterkt blinkende lys vil være synlig langs store deler av Helgelandskysten.
• Arealet vil bli rasert og bebygd med betong/stein som vil tilsvare 42 fotballbaner.
• 75 km veinett med en bredde på minst 10 meter for anleggsmaskiner. Langs veinettet blir det tilsvarene grøfter med nedgravde kabler som isoleres av plast.

• Ei ca 30 meter bred linjegate må bygges fra Sjonfjellet fram til kraftstasjonen på Mo. Dette vil påvirke naturen og arealer helt inn til Mo sentrum.
• Ei utbygging vil IKKE kunne reverseres, – Sjonfjellet vil forbli industriområde for all fremtid.

• Sjonfjellet vil bli enda et område som vil berøre reindriftsnæringa på Helgeland.
• Det vil få konsekvenser for det biologiske mangfoldet, den pågående naturkrise; leveoråder for rødlistede fugler og planter, i tillegg til direkte trussel for kollisjon med fugl.

• Forurensning av natur, beite og drikkevann.Masseforskyvning og sprengmasser forurenser drikkevann. Tromsø kommune ved miljøavdelingen anmeldte høsten 2018 utbyggerne for ulovlig forurensning. Det ble også gitt varsel om utslipp av hydraulikkolje. Siden da har innbyggere på Kvaløya måttet kjøpe vann på butikken. Sjonfjellet har flere drikkevannkilder.

• Konsekvensutredningene i helsespørsmål er mangelfulle. Dette gjelder blant annet virkningen av mikroplast og epoxy fra slitasje av turbinblad som spres i vegetasjon, jord og vann, samt virkningen av infralyd. Støy fra vindturbiner fra flere vindkraftanlegg har vist seg å være et større problem enn utbygger vil innrømme. Rettsaker har vært ført flere steder.

• Ved utbygging av Sjonfjellet vil Fylkesvei 17 kunne miste sin staus som nasjonal turistvei. Statens Veivesen planlegger nytt turistanlegg på Sjonfjellet, men har sagt at vindkraftverk vil gjøre dette uaktuellt. Turistnæringen på Helgeland vil tape på dette.

• Ødeleggelse av et potensielt nettverk av grotter. 20-30 innganger ble funnet på Sjonfjellet i 2013. Alle grotter i Norge er rødlistet (utrydningstruet).

• Redusert verdi av eiendom spesielt for hus og hytteiere. Dette uten kompensasjon. • Iskast i en radius av flere hundre meter rundt hver turbin innskrenker retten til å ferdes fritt på store deler av Sjonfjellet i den kalde årstiden.

• Myrområder vil bli berørt.
• Konflikt blant innbyggere i bygdene rundt Sjonfjellet